سه شنبه 5 بهمن 1400
کسب مدال برنز کشوری مسابقات دارت بیماران خاص توسط مسعود رجبی

کسب مدال برنز کشوری مسابقات دارت بیماران خاص توسط مسعود رجبی